cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 8213/TB-TCHQ ngày 30/12/2013 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8213/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 30-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8213/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1521/TB-PTPL ngày 23.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép tấm hợp kim, cán phẳng, rộng > 600mm, được cán nóng, không phủ mạ hoặc tráng, A572Gr345-B: 12mm x 2100mm x 6000mm, hàm lượng Boron >= 0,0008%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP thương mại Citicom.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 958/NKD01 ngày 11.11.2013 tại Chi cục HQ ga ĐSQT Đồng Đăng, Cục Hải quan Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim, hàm lượng B » 0,0011% tính theo trọng lượng, dạng tấm, cán nóng, chiều rộng trên 600mm, dày 12mm, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hot Rolled Steel Plate.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim, hàm lượng B » 0,0011% tính theo trọng lượng, dạng tấm, cán nóng, chiều rộng trên 600mm, dày 12mm, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: A572Gr345-B

Nhà sản xuất: Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. (117, Beique, Liuzhou, Guangxi, China).

thuộc nhóm 7225, phân nhóm 7225.40 - Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn, mã số 7225.40.90 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ ga ĐSQT Đồng Đăng;
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường