cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 13/2014/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 06-06-2014
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện

Từ khóa: Hết thời hiệu khởi kiện,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu