cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Đất đai thờ cúng tổ tiên, hương hỏa, nhà thờ, của gia tộc, Không áp dụng thời hiệu khởi kiện,




Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào