cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 171) Vụ án Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 143/2015/HSST
  • Ngày tuyên án: 05-05-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu