cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 171) Vụ án Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 143/2015/HSST
  • Ngày tuyên án: 05-05-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào