cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 954/2016/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 04-08-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào