cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 14/2011/DSGĐT-HĐTP
  • Ngày tuyên án: 23-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

Từ khóa: Ngân hàng,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu