cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần IV Chương 19 19041010 Chứa ca cao
2 Phần IV Chương 19 19041090 Loại khác
3 Phần IV Chương 19 19042010 Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang
4 Phần IV Chương 19 19042090 Loại khác
5 Phần IV Chương 19 19043000 Lúa mì bulgur (1)
6 Phần IV Chương 19 19049010 Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ
7 Phần IV Chương 19 19049090 Loại khác
8 Phần IV Chương 19 19041010 Chứa ca cao
9 Phần IV Chương 19 19041090 Loại khác
10 Phần IV Chương 19 19042010 Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang
11 Phần IV Chương 19 19042090 Loại khác