cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
+ 9
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao
Chứa ca cao

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần II Chương 10 10059090 Loại khác
2 Phần II Chương 11 11041200 Của yến mạch
3 Phần II Chương 11 11041200 Của yến mạch
4 Phần II Chương 11 11041910 Của ngô
5 Phần II Chương 11 11041990 Loại khác
6 Phần II Chương 11 11042200 Của yến mạch
7 Phần II Chương 11 11042300 Của ngô
8 Phần II Chương 11 11042920 Của lúa mạch
9 Phần II Chương 11 11042990 Loại khác
10 Phần II Chương 11 11043000 Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền