cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Lúa mì bulgur (1)
Lúa mì bulgur (1)
Lúa mì bulgur (1)
Lúa mì bulgur (1)
+ 3
Lúa mì bulgur (1)
Lúa mì bulgur (1)
Lúa mì bulgur (1)

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần II Chương 10 10059090 Loại khác
2 Phần II Chương 11 11041200 Của yến mạch
3 Phần II Chương 11 11041910 Của ngô
4 Phần II Chương 11 11041990 Loại khác
5 Phần II Chương 11 11042200 Của yến mạch
6 Phần II Chương 11 11042300 Của ngô
7 Phần II Chương 11 11042920 Của lúa mạch
8 Phần II Chương 11 11042990 Loại khác
9 Phần II Chương 11 11043000 Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền