cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác, được sấy bằng không khí nóng
Thuốc lá mảnh Tanzania loại DAS1 vụ 2017... (mã hs thuốc lá mảnh t/ mã hs của thuốc lá mản)
Thuốc lá mảnh Argentina loại CAS8X vụ 2017... (mã hs thuốc lá mảnh a/ mã hs của thuốc lá mản)
[HNTQ] - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1004114. Hàng mới 100%
[HNTQ] - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008079. Hàng mới 100%
[HNTQ] - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008569. Hàng mới 100%
[HNTQ] - Lá thuốc lá nhỏ đã tách cọng SG1006021. Hàng mới 100%
HNTQ - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1004127. Hàng mới 100%
HNTQ - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008062. Hàng mới 100%
HNTQ - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008079. Hàng mới 100%
HNTQ - Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008569. Hàng mới 100%
HNTQ - Lá thuốc lá nhỏ đã tách cọng SG1006021. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-086LC ZW 2010/1007255) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2707/KNQ/C47I (Ngày 05/11/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-0FF2CWS BR 2011/1007688) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2986/KNQ/C47I (Ngày 29/11/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-0FX2RMS IN 2011/1007459) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3065/KNQ/C47I (Ngày 05/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-0SF2CMS BR 2011/1007555) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3133/KNQ/C47I (Ngày 12/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-4FF2RMS CN 2010/1006624) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2446/KNQ/C47I (Ngày 14/10/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-4FL2CMS IT 2010/1007080) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3088/KNQ/C47I (Ngày 07/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-5FL2RMS BR 2011/1007781B) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3079/KNQ/C47I (Ngày 06/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-5FL2RMS IN 2011/1007468) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3290/KNQ/C47I (Ngày 26/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1004127. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1004127. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1004395. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1004395. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005713. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005713. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005727. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005727. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005741. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005741. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005748. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006245. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006245. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006485. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006485. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006624. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006624. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006625. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006625. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006658. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006856. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1006856. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007488. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007488. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007543. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007543. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007555. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007555. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007561. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007561. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007647. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007647. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007688. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007776. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007776. Hàng mới 100%- HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1007781B. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008062. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008062. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1008079. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá nhỏ đã tách cọng SG1005630. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá nhỏ đã tách cọng SG1006021. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-086LC ZW 2010/1007255) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2707/KNQ/C47I (Ngày 05/11/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-0FF2CWS BR 2011/1007688) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2986/KNQ/C47I (Ngày 29/11/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-0FX2RMS IN 2011/1007459) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3065/KNQ/C47I (Ngày 05/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-0SF2CMS BR 2011/1007555) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3133/KNQ/C47I (Ngày 12/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-4FF2RMS CN 2010/1006624) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 2446/KNQ/C47I (Ngày 14/10/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-4FL2CMS IT 2010/1007080) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3088/KNQ/C47I (Ngày 07/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-5FL2RMS BR 2011/1007781B) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3079/KNQ/C47I (Ngày 06/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng (LEAF TOBACCO V-5FL2RMS IN 2011/1007468) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3290/KNQ/C47I (Ngày 26/12/2011)
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005713. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005713. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005727. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005727. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005741. Hàng mới 100%
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005741. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá đã tách cọng SG1005748. Hàng mới 100% - HNTQ
Lá thuốc lá nhỏ đã tách cọng SG1005630. Hàng mới 100%
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến