cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các kerosine khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các kerosine khác
Dầu Lửa K.O (Kerosen)... (mã hs dầu lửa ko ke/ mã hs của dầu lửa ko)
Dầu hỏa... (mã hs dầu hỏa/ mã hs của dầu hỏa)
Dầu hôi (Dầu hỏa)... (mã hs dầu hôi dầu hỏ/ mã hs của dầu hôi dầu)
Dầu kerosene (KO). (Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế môi trường theo công văn số: 2018/BTC-TCHQ ngày 06/02/2013, 1 lít 0.7781 kg) (không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất)... (mã hs dầu kerosene k/ mã hs của dầu kerosene)
Dầu Hỏa K.O (Kerosen)... (mã hs dầu hỏa ko ke/ mã hs của dầu hỏa ko)
Dầu Hỏa K.O(Kerosen)... (mã hs dầu hỏa koker/ mã hs của dầu hỏa ko)
DẦU HỎA (KEROSENE, KO)... (mã hs dầu hỏa kerose/ mã hs của dầu hỏa ker)
Dầu Kerosene , kerosene oil ( dầu trung dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ có nhiều công dụng )
Dầu trung - Kerosene (KETRUL D80S)
Dung môi dùng SX nhang & thuốc xịt trừ muỗi - Dầu trung - Kerosene (KETRUL D80S)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất