cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác

Bạn đang xem mã HS 48064000: Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác


Đang cập nhật...