cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Phần

Hình ảnh
Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)
Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)
Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)