cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ)
Phế liệu sợi (sợi cotton phế liệu)... (mã hs phế liệu sợi s/ mã hs của phế liệu sợi)
Chỉ vụn phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs chỉ vụn phế liệ/ mã hs của chỉ vụn phế)
Phế liệu sợi trắng(Phế liệu từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs phế liệu sợi tr/ mã hs của phế liệu sợi)
Cuộn chỉ đã sử dụng (ít hơn 50%/cuộn)... (mã hs cuộn chỉ đã sử/ mã hs của cuộn chỉ đã)
CHI COTON PHE LIEU
Chỉ vụn phế liệu loại bỏ từ quá trình SX
Chỉ vụn phế liệu loại bỏ từ SX
SợI COTTON PHE LIÊU
Sợi vụn và dây lỗi các loại, loại bỏ từ SX
Tất phế liệu loại bỏ từ SX (dạng mảnh vụn)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 52:Bông