cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục Hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (chỉ áp dụng đối với hàng hoá đã qua sử dụng) 15/06/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xem chi tiết
3 Phân nhóm 4.1: Hàng hóa nhập khẩu rủi ro về hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 15:2013/BLĐTBXH Còn hiệu lực Xem chi tiết
2 TCVN 7545:2005 Còn hiệu lực Xem chi tiết
3 TCVN 7544:2005 Còn hiệu lực Xem chi tiết
4 TCVN 7651:2007 (ISO 20344: 2004) Còn hiệu lực Xem chi tiết
5 TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004) Còn hiệu lực Xem chi tiết
6 TCVN 7653:2007 (ISO 20346:2004) Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 TCVN 7654:2007 (ISO 20347:2004) Còn hiệu lực Xem chi tiết
8 TCVN 8197:2009 (ISO 17249:2004) Còn hiệu lực Xem chi tiết
9 TCVN 6412:2009 (ISO 13287:2006) Còn hiệu lực Xem chi tiết