cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Công suất làm mát không quá 21,10 kW
Công suất làm mát không quá 21,10 kW
Công suất làm mát không quá 21,10 kW
Công suất làm mát không quá 21,10 kW
+ 3
Công suất làm mát không quá 21,10 kW
Công suất làm mát không quá 21,10 kW
Công suất làm mát không quá 21,10 kW

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 84 84151010 Công suất làm mát không quá 26,38 kW
2 Phần XVI Chương 84 84151090 Loại khác