cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hoạt động bằng điện
Hoạt động bằng điện

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 84 84672900 Loại khác
2 Phần XVI Chương 84 84614010 Hoạt động bằng điện
3 Phần XVI Chương 84 84614020 Không hoạt động bằng điện
4 Phần XVI Chương 84 84619091 Máy bào
5 Phần XVI Chương 84 84619099 Loại khác
6 Phần XVI Chương 84 84623910 Hoạt động bằng điện
7 Phần XVI Chương 84 84623920 Không hoạt động bằng điện
8 Phần XVI Chương 84 84798110 Hoạt động bằng điện