cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hoạt động bằng điện

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 84 84798210 Hoạt động bằng điện