cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đi-ốt phát quang (LED)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XVI Chương 85 85284200 Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71
2 Phần XVI Chương 85 85284910 Loại màu
3 Phần XVI Chương 85 85284920 Loại đơn sắc
4 Phần XVI Chương 85 85285200 Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71
5 Phần XVI Chương 85 85285910 Loại màu
6 Phần XVI Chương 85 85285920 Loại đơn sắc
7 Phần XVI Chương 85 85286200 Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71
8 Phần XVI Chương 85 85286910 Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên
9 Phần XVI Chương 85 85286990 Loại khác
10 Phần XVI Chương 85 85287111 Hoạt động bằng nguồn điện lưới
11 Phần XVI Chương 85 85287119 Loại khác
12 Phần XVI Chương 85 85287191 Hoạt động bằng nguồn điện lưới
13 Phần XVI Chương 85 85287199 Loại khác
14 Phần XVI Chương 85 85287210 Hoạt động bằng pin
15 Phần XVI Chương 85 85287291 Loại sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt
16 Phần XVI Chương 85 85287292 Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khác
17 Phần XVI Chương 85 85287299 Loại khác
18 Phần XVI Chương 85 85287300 Loại khác, đơn sắc
19 Phần XVI Chương 85 85371019 Loại khác