cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20
Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20
Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.20