cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03
Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03
Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03
Phần XIX:VŨ KHÍ VÀ ĐẠN; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
Chương 93:Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ tùng của chúng