cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ: