cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 17-11-2010
Ngày có hiệu lực: 01-07-2011
Ngôn ngữ:
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 29-11-2013
Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
Ngôn ngữ: