cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Công văn số 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/08/1995 Của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 3155/LĐTBXH-CV
 • Loại văn bản: Công văn
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 19-08-1995
 • Ngày có hiệu lực: 19-08-1995
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2718 ngày (7 năm 5 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 27-01-2003, Công văn số 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/08/1995 Của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Công văn số 269/LĐTBXH-THPC ngày 27/01/2003 Về việc thông báo các văn bản pháp luật lao động do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3155/LĐTBXH-CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 3155/LĐTBXH-CV NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1995 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để thi hành thống nhất Bộ Luật Lao động và Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành ngay một số việc sau đây:

1. Thông báo và phổ biến quán triệt Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất" cho các đơn vị thuộc đối tượng phải thi hành Nghị định này đang hoạt động trên địa bàn địa phương mình.

2. Chỉ đạo các đơn vị có sử dụng từ 10 lao động trở lên xây dựng hoặc sửa dổi, bổ sung nội quy lao động để đăng ký theo thời hạn quy định tại Điều 18 Nghị định nói trên. Hết thời hạn đó nếu đơn vị nào chưa có nội quy lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thừa nhận coi như vi phạm pháp luật lao động và trong thời gian chưa có nội quy lao động hợp pháp không được xử lý vi phạm kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

3. Theo dõi việc thực hiện chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm và tổng hợp tình hình báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)