cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Luật Quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (12)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)