cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
76/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 1919
 • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

13-03-2015
TAND cấp huyện

78/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 663
 • 18

Tranh chấp quyền sở hữu nhà

13-03-2015
TAND cấp huyện

11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3148
 • 91

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3148
 • 91

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3132
 • 84

Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 5072
 • 193

Tranh chấp quyền sở hữu tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • 3885
 • 196

Yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện