cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 • Số hiệu văn bản: 104/2009/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 09-11-2009
 • Ngày có hiệu lực: 31-12-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-07-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-06-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3805 ngày (10 năm 5 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-06-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: