cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ Bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 108/2002/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-12-2002
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 365 ngày (1 năm )
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 01-01-2004, Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ Bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108 /2002/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO THEO TỶ LỆ (%) ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ điểm 2 mục II Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội Khoá XI, kỳ họp thứ hai về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) tính trên giá hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế mua của cơ sở sản xuất trong nước để bán quy định tại:

1. Điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

2. Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

3. Điều 1 Nghị định số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)