cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 906/TB-TCHQ ngày 29/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nhựa phenolic dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 906/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 29-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 29-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 906/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 553/TB-PTPL ngày 14/10/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Đà Nng và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PHENODUR PR 263 70% - Nhựa phenolic dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất sơn. (Mục 5 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam); Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600244941.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10053453643/A12 ngày 31/8/2015 tại Chi cục hải quan Biên Hòa, Cục hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhựa phenolic nguyên sinh trong hỗn hợp dung môi iso-butanol, n-butanol, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% tính theo trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa phenolic nguyên sinh trong hỗn hợp dung môi iso-butanol, n-butanol, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% tính theo trọng lượng.

Thuộc nhóm 39.09 “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethane, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3909.40 “- Nhựa phenol”, mã số 3909.40.90 “-- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục hải quan Biên Hòa, Cục hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam); Địa chỉ:
Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái