cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/2012/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 03-01-2012
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-02-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 727 ngày (1 năm 12 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 11-02-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: