cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 272/QĐ-BTC ngày 11/02/2014 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực

  • Số hiệu văn bản: 272/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 11-02-2014
  • Ngày có hiệu lực: 11-02-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3817 ngày (10 năm 5 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 272/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH VỚI CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VP Tổng bí thư;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BTC;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 272/QĐ-BTC ngày 11 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1.

Thông tư số 12 TC/TCT ngày 28/02/1991 của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn về quản lý và sử dụng trang phục ngành thuế

Thay thế bởi Thông tư 85/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế

15/08/2013

Thay thế toàn bộ

2.

Thông tư số 21 TC/TCT ngày 17/3/1995 của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn bổ sung về quản lý và sử dụng trang phục ngành thuế

15/08/2013

Thay thế toàn bộ

3.

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh

Thay thế bởi Thông tư 122/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

4.

Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

5.

Thông tư 40/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao

Thay thế bởi Thông tư 74/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ Lễ quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao

01/08/2013

Thay thế toàn bộ

6.

Thông tư 36/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư 69/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam

15/07/2013

Thay thế toàn bộ

7.

Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

07/02/2013

 

8.

Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Được thay thế bằng Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

01/01/2013

 

Thông tư số 51/2011/TT-BTC ngày 22/04/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/09/2004.

Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

01/01/2014

9.

Quyết định 33/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Thay thế bởi Thông tư 132/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

05/11/2013

Thay thế toàn bộ

10.

Thông tư số 01/2005/TT-BTC ngày 04/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài và lệ phí Tòa án liên quan đến trọng tài

Được thay thế bằng Thông tư 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

01/6/2013

 

11.

Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Thay thế bởi Thông tư số 46/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu

10/06/2013

Bãi bỏ các nội dung quy định về phí sát hạch lái tàu

12.

Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

Được thay thế bằng Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

01/3/2013

 

13.

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

14.

Quyết định số 34/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 27/2013/TT-BTC ngày 12/3/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

25/4/2013

 

15.

Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 60/2010/TT-BTC ngày 20/4/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007

Được thay thế bằng Thông tư 23/2013/TT-BTC ngày 27/02/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

15/4/2013

 

16.

Thông tư số 60/2010/TT-BTC ngày 20/4/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

17.

Quyết định số 104/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

15/02/2013

 

18.

Thông tư số 56-TTLB/TC-NV hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Thay thế bởi Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

19.

Thông tư 59/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

20.

Thông tư 38/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

21.

Thông tư 89/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

22.

Thông tư 79/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

23.

Thông tư 47/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

24.

Quyết định 122/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

25.

Thông tư 240/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Thay thế bởi Thông tư 151/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

01/01/2014

Thay thế toàn bộ

26.

Quyết định 80/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Thay thế bởi Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

16/12/2013

Thay thế toàn bộ

27.

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

Được thay thế bằng Thông tư 53/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

20/6/2013

 

28.

Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thay thế bởi Thông tư 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/07/2013

Thay thế toàn bộ

29.

Thông tư 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

01/07/2013

Thay thế toàn bộ

30.

Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

Thay thế bởi Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

20/12/2013

Thay thế toàn bộ

31.

Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

Thay thế bởi Thông tư số 49/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

01/07/2013

Thay thế toàn bộ

32.

Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 04/6/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

33.

Thông tư số 10/2010/TT-BTC ngày 18/01/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Được thay thế bằng Thông tư 36/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

01/6/2013

 

34.

Thông tư 82/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)

Thay thế bởi Thông tư 131/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc cụm phà Vàm Cống)

05/11/2013

Thay thế toàn bộ

35.

Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thay thế bởi Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/11/2013

Thay thế toàn bộ

36.

Thông tư 128/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu

 

01/11/2013

Thay thế toàn bộ

37.

Thông tư 106/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

 

01/11/2013

Thay thế toàn bộ

38.

Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Được thay thế bằng Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

 

 

39.

Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

40.

Thông tư số 89/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

41.

Thông tư số 100/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí hóa lỏng LPG thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

42.

Thông tư số 114/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu

01/01/2014

 

43.

Thông tư số 119/2012/TT-BTC ngày 20/7/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

 

44.

Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

45.

Thông tư số 154/2012/TT-BTC ngày 18/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

46.

Thông tư số 169/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu

 

47.

Thông tư số 170/2012/TT-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

48.

Thông tư số 208/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

 

49.

Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

50.

Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/4/2013 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

26/4/2013

 

51.

Thông tư 47/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

08/5/2013

 

52.

Thông tư 58/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

23/5/2013

 

53.

Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/04/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

Thay thế bởi Thông tư 47/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

26/04/2013

Thay thế toàn bộ

54.

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

Thay thế bởi Thông tư 121/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

55.

Thông tư 21/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình

 

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

56.

Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa

Thay thế bởi Thông tư 123/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

57.

Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Thay thế bởi Thông tư 120/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 9825 thuộc Chương 98 quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

11/10/2013

Thay thế toàn bộ

58.

Quyết định 10/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

Thay thế bởi Thông tư 114/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

59.

Quyết định 13/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

 

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

60.

Quyết định 101/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

 

15/10/2013

Thay thế toàn bộ

61.

Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thay thế bởi Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

62.

Thông tư 10/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

63.

Thông tư 42/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

64.

Thông tư 62/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

65.

Thông tư 161/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

66.

Thông tư 164/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

67.

Thông tư 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

68.

Thông tư 12/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

69.

Thông tư 78/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

70.

Thông tư 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

71.

Quyết định 66/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thay thế bởi Thông tư 112/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

72.

Quyết định 22/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

73.

Quyết định 61/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

 

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

74.

Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Thay thế bởi Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

26/09/2013

Thay thế toàn bộ

II. LĨNH VỰC HẢI QUAN

75.

Quyết định số 230/2000/QĐ-TCHQ ngày 12/7/2000 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành hải quan

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

25/02/2013

 

76.

Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Được thay thế bằng Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

01/01/2013

 

77.

Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

04/6/2007

 

78.

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Được thay thế bằng Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

01/01/2013

 

79.

Thông tư 63/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Thay thế bởi Thông tư 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

12/08/2013

Thay thế toàn bộ

80.

Thông tư 105/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

 

12/08/2013

Thay thế toàn bộ

81.

Thông tư 62/2012/TT-BTC ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào

Điều 10 của Thông tư 62/2012/TT-BTC đã quy định hiệu lực của Thông tư này

01/01/2013

 

82.

Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 168 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về TTHQ; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK

01/11/2013

 

83.

Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15/03/2013 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

20/6/2013

 

84.

Thông tư 120/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Thay thế bởi Thông tư 148/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

08/12/2013

 

85.

Thông tư 126/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

Thay thế bởi Thông tư 139/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu

25/11/2013

Thay thế toàn bộ

86.

Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu

25/11/2013

Thay thế toàn bộ

87.

Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch

Bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 168 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về TTHQ; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK

01/11/2013

 

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

88.

Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử

Được thay thế bằng Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

01/01/2013

 

89.

TT số 222/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan VN ở nước ngoài

Được thay thế bằng TT số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan VN ở nước ngoài

10/12/2013

 

90.

TT số 65/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Được thay thế bằng TT số 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

10/11/2013

 

91.

TT 177/2010/TT-BTC ngày 5/11/2010 quy định chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân VN ở nước ngoài

Được thay thế bằng TT số 92/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013 quy định chế độ tài chính quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân VN ở nước ngoài.

1/10/2013

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

92.

Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ

Được thay thế bằng Thông tư 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con

10/3/2013

 

93.

Thông tư 42/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số Điều của Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Thay thế bởi Thông tư 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

28/12/2013

Thay thế toàn bộ

94.

Thông tư 115/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

 

28/12/2013

Thay thế toàn bộ

95.

Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Được thay thế bằng Thông tư 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

26/5/2013

 

96.

Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Được thay thế bằng Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

10/6/2013

Áp dụng từ năm tài chính năm 2013

97.

Thông tư số 203/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 03/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

18/6/2013

 

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

98.

Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Được thay thế bằng Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 18/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

15/02/2013

 

99.

Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

100.

Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

101.

Thông tư số 67/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

102.

Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khóa XII

103.

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khóa XII

 

104.

Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

105.

Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

 

106.

Thông tư số 50/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.

01/11/2013

 

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

107.

Thông tư 62/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Thay thế bởi Thông tư 94/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân

01/09/2013

Thay thế toàn bộ

108.

Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

25/02/2013

 

109.

Thông tư 74/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

Thay thế bởi Thông tư 76/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

110.

Thông tư 65/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Thay thế bởi Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

111.

Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Được thay thế bằng Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

04/6/2013

 

112.

Thông tư số 09/2013/TT-BTC ngày 17/01/2013 sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

VII. LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

113.

Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng

Được thay thế bằng Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán

03/01/2013

 

114.

Thông tư số 112/2008/TT-BTC ngày sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng

115.

Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Được thay thế bằng Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 của Bộ Tài chính Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

08/3/2013

 

116.

Quyết định 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/07/2008 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Được thay thế bằng Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

18/3/2013

 

117.

Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 05/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Được thay thế bằng Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên

15/3/2013

 

118.

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/07/2008 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Được thay thế bằng Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

18/3/2013

 

119.

Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

15/02/2013

 

120.

Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Được thay thế bằng Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

01/3/2013

 

121.

Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Được thay thế bằng Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

15/01/2013

 

122.

Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

123.

Quyết định 124/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư 91/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

01/11/2013

Thay thế toàn bộ

124.

Thông tư 50/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Thay thế bởi Thông tư 87/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

15/08/2013

Thay thế toàn bộ

VIII. BẢO HIỂM

125.

Thông tư số 03/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 đã thay thế Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009.

15/10/2013

 

XI. QUẢN LÝ CÔNG SẢN

126.

Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 hướng dẫn xử lý tang vật VPHC, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do VPHC.

Được thay thế bằng Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính

???

 

127.

Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 hướng dẫn xử lý tang vật VPHC, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do VPHC.

 

 

128.

Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số nội dung quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

 

 

X. THANH TRA TÀI CHÍNH

129.

Quyết định số 32/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính

Thay thế bởi Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

20/02/2013

Bãi bỏ những nội dung quy định về hoạt động thanh tra

130.

Thông tư số 109/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC

Được thay thế bằng Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

10/3/2013

 

XI. DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

131.

Thông tư 181/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Thay thế bởi Thông tư 145/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

132.

Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

 

06/12/2013

Thay thế toàn bộ

133.

Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Thay thế bởi Thông tư 108/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

01/10/2013

Thay thế toàn bộ

X. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

134.

Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

01/01/2013

 

135.

Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)

Được thay thế bằng Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

01/3/2013

Áp dụng cho ngân sách từ năm 2013 trở đi

136.

Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

137.

Thông tư số 130/2009/TT-BTC ngày 24/6/2009 về việc quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán NSNN

XI. LĨNH VỰC KHÁC

138.

Quyết định 5270/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Tài chính

Thay thế bởi Thông tư 155/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính

01/01/2014

Thay thế toàn bộ

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 272/QĐ-BTC ngày 11 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1.

62/TT-LB

23/7/1993

Bộ Tài chính - Giao thông vận tải

Hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao

25/02/2013

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà

2.

230/2000/QĐ-TCHQ

01/10/2012

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

06/12/2013

Thông tư 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành

3.

58/2003/TTLT-BVHTTDL-BTC

17/10/2003

BVHTTDL-BTC

Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

25/02/2013

Thông tư số 07/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 Bộ Tài chính quy định bãi bỏ VB QPPL nói trên

4.

129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

29/12/2004

Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

25/02/2013

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

5.

50/2005/TTLT-BTC-BNV

15/06/2005

BTC-BNV

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

01/01/2014

Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ thay thế Thông tư trên

6.

01/2007/TTLT-BVHTT-BTC

22/01/2007

BVHTT-BTC

Hướng dẫn định mức và chế độ thù lao đọc xuất bản phẩm lưu chiểu

01/01/2014

169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin truyền thông

7.

10/2008/TTLT-BTC-BGTVT

30/01/2008

Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

01/01/2013

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ

8.

25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL

25/3/2008

Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010

10/6/2013

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT/BTC-VHTTDL ngày 26/4/2013 do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên tịch quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015

9.

32/2008/TTLT-BTC-BYT

17/4/2008

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010 và số 233/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 09/12/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

01/4/2013

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

10.

233/2009/TTLT-BTC-BYT

09/12/2009

Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020

11.

81/2008/TTLT-BTC-BTP

25/9/2008

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước

15/01/2013

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp liên tịch hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

12.

50/2010/TTLT-BTC-BXD

14/04/2010

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

06/12/2013

Thông tư 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

13.

197/2010/TTLT-BTC-BTNMT

08/12/2010

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

06/12/2013

14.

160/2012/TTLT-BTC-BCT

01/10/2012

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

06/12/2013

15.

116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

27/09/2007

Bộ Tài Chính, Bộ LĐ - TB và Xã hội

Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

10/11/2013

Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người

16.

147/2007/TTLT-BTC-BYT

12/12/2007

Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

01/10/2013

17.

36/2010/TTLT-BTC-BYT

17/03/2010

Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: Phòng, chống sốt xuất huyết; Phòng, chống bệnh đái tháo đường và Phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

01/10/2013

Thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015

18.

90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

16/10/2008

Bộ Tài Chính, Bộ LĐ - TB và Xã hội

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010

15/09/2013

Thông tư liên tịch 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015

19.

13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

31/01/2008

Bộ Tài Chính, Bộ LĐ - TB và Xã hội

Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010

15/09/2013

20.

16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

08/03/2007

Bộ Tài Chính, Bộ LĐ - TB và Xã hội

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

15/09/2013

21.

12/2008/TTLT-BTC-BYT

31/01/2008

Bộ Tài Chính, Bộ Y Tế

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010

01/08/2013

Thông tư liên tịch 67/2013/TTLT-BTC-BYT Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015

22.

102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

20/08/2007

Bộ Tài Chính, Bộ LĐ - TB và Xã hội

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

05/07/2013

Thông tư liên tịch 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

23.

44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

29/03/2010

Bộ Tài Chính, Bộ LĐ - TB và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

05/07/2013

24.

125/2003/TTLT-BTC-BTN&MT

18/12/2003

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

01/07/2013

Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

25.

106/2007/TTLT/BTC-BTNMT

06/09/2007

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/07/2013

26.

107/2010/TTLT-BTC-TNMT

26/07/2010

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/07/2013

27.

10/2008/QĐ-BTC

31/01/2008

Bộ Tài chính, Bộ Y tế

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010

21/5/2013

Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 21/5/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015

28.

68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

20/6/2007

Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010”.

26/04/2013

Thông tư liên tịch số 213/2013/TT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/04/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.

29.

46/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

24/10/2006

Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010

26/04/2013

Thông tư liên tịch số 48/2013/TT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/04/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

30.

80/2007/TTLT-BTC-BTP

11/7/2007

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng KP NSNN chi cho CTMTQG nước sạch & VSMTNT

16/1/2013

Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNN-BTC-BKHĐT ngày 16/1/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN chi cho CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

31.

48/2008/TTLT-BTC-BNN&PTNT

12/6/2008

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung TTLT số 80/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT

16/1/2013

32.

29/2007/TTLT-BTC-BKHCN

3/4/2007

Bộ Tài chính, Bộ KHCN

Hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn

25/12/2013

Thông tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BKHCN ngày 25/12/2013 hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2013