cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 63/2011/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 22-12-2011
 • Ngày có hiệu lực: 05-02-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1823 ngày (4 năm 12 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-02-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: