cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội

  • Số hiệu văn bản: 72/2020/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 17-11-2020
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: