cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của tỉnh Ninh Thuận quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • Số hiệu văn bản: 663/QĐ-UBND
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
 • Ngày ban hành: 24-10-2021
 • Ngày có hiệu lực: 24-10-2021
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 21-12-2021
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 24-02-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 904 ngày (2 năm 5 tháng 24 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 663/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2013/QD-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 (từ ngày 20/10 đến hết ngày 11/11/2021);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2660/TTr- SGTVT ngày 21/10/2021 về việc ban hành Quyết định quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2; 
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT, KTTH Nam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, dần trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

2. Yêu cầu: Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ (Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không); phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy định tạm thời áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước; lực lượng kiểm soát dịch; Đơn vị kinh doanh vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải).

b) Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải.

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

III. TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

1. Nguyên tắc chung

a) Yêu cầu chung:

- Phương tiện vận tải hành khách phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.

- Đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đầy đủ theo quy định.

b) Quy mô, mức đánh giá nguy cơ và phân loại cấp độ:

- Phạm vi đánh giá cấp độ dịch: Đánh giá từ quy mô cấp xã.

- Phân loại cấp độ dịch:

+ Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

+ Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

+ Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

+ Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

2. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19

2.1. Đối với vận tải hành khách công cộng nội tỉnh (xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, xe điện, vận chuyển học sinh, sinh viên):

a) Tại khu vực có nguy cơ thấp (Cấp 1- Màu xanh) và trung bình (Cấp 2- Màu vàng):

Vận tải hành khách công cộng hoạt động bình thường. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

b) Tại khu vực có nguy cơ cao (Cấp 3- Màu cam):

Vận tải hành khách công cộng hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và không quá 50% chỗ trên phương tiện theo thiết kế. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

c) Tại khu vực có nguy cơ rất cao (Cấp 4- Màu đỏ):

- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe ô tô, gồm: xe buýt, hợp đồng, du lịch, xe điện, vận chuyển học sinh, sinh viên; trừ các trường hợp phục vụ cấp cứu, công tác phòng, chống dịch, công vụ, vận chuyển công nhân, chuyên gia.

- Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở Cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

Trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối với đối tượng áp dụng tại Quy định tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

2.2. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, taxi):

a) Khu vực có nguy cơ thấp (Cấp 1) và trung bình (Cấp 2):

- Vận tải hành khách hoạt động bình thường đến các khu vực có tuyến đối lưu cùng cấp tương đương.

- Trường hợp đến các khu vực có nguy cơ cao hơn (Cấp 3) và ngược lại: hoạt động như Điểm b của Mục này.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách tham gia giao thông phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

b) Khu vực có nguy cơ cao (Cấp 3):

- Hoạt động tại các khu vực cùng cấp tương đương hoặc đến khu vực cấp thấp hơn, cho phép hoạt động không quá 30% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố (số chuyến/tháng) và giãn cách 50% chỗ trên phương tiện theo thiết kế (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Hành khách tham gia giao thông phải phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.3 Khoản 2 Mục III của Quy định này.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.4 Khoản 2 Mục III của Quy định này.

c) Khu vực có nguy cơ rất cao (Cấp 4):

- Dừng hoạt động vận tải hành khách.

- Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua khu vực Cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

2.3. Hành khách tham gia giao thông:

2.3.1. Đối với người ở khu vực cấp 1, Cấp 2 hoặc từ khu vực cấp 1, Cấp 2 đến khu vực Cấp 3:

- Thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

- Khai báo y tế với UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phát sinh dịch bệnh do khai báo không trung thực hoặc không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.3.2. Đối với người đi lại ở khu vực Cấp 3 hoặc từ khu vực Cấp 3 đi, đến/về khu vực Cấp 1, Cấp 2:

Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng “thẻ xanh” trên sổ Sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện), hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.

2.4. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe:

- Trong quá trình hoạt động vận tải phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây.

- Đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin khi chỉ hoạt động trong khu vực có nguy cơ cấp 1 và Cấp 2. Đã tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) khi hoạt động ở khu vực cấp 1, Cấp 2 đến khu vực Cấp 3 và ngược lại, hoặc hoạt động trong các khu vực cùng Cấp 3.

- Xét nghiệm y tế:

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

+ Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, xét nghiệm định kỳ 01 tuần/lần khi hoạt động trong khu vực Cấp 3 hoặc từ Cấp 3 về khu vực Cấp 1, Cấp 2.

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

- Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện, ... Chú ý đối với xe taxi và các phương tiện tương tự, lái xe, người phục vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

- Trường hợp chuyến đi có hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người đi theo xe dương tính với SARS-CoV-2: thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Sau khi kết thúc chuyến:

Hoạt động trong khu vực Cấp 1 và Cấp 2:

+ Nếu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe cư trú tại Ninh Thuận: được về nhà, tuân thủ “Thông điệp 5K”, tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến chuyến đi tiếp theo. Nếu có biểu hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định

+ Nếu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ở tỉnh khác lưu trú tạm thời tại tỉnh Ninh

Thuận thì ở tại nơi lưu trú tạm thời do Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí.

Hoạt động trong khu vực Cấp 1, Cấp 2 đi đến khu vực Cấp 3 và ngược lại, trong các khu vực cùng Cấp 3:

+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải di chuyển ngay về nơi lưu trú tạm thời do Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí; không được rời khỏi địa điểm lưu trú tạm thời trong thời gian lưu trú; tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác tại khu vực lưu trú. Trong thời gian lưu trú, nếu có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài để đi xét nghiệm, thì phải xin phép Đơn vị kinh doanh vận tải và cam kết thực hiện nghiêm quy định 5K, mặc trang phục bảo hộ và nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến. Trường hợp có nhu cầu về nhà phải được UBND cấp xã (nơi đến/về) đồng ý bằng văn bản theo đề nghị của Đơn vị kinh doanh vận tải, để giám sát, thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5. Đơn vị kinh doanh vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải)

- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển và chỉ bán vé đối với hành khách theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Mục III của Quy định này.

- Chỉ được bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đảm bảo quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Mục III của Quy định này.

- Bố trí nơi tạm trú cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi hoạt động ở khu vực Cấp 1, Cấp 2 đi đến khu vực Cấp 3 và ngược lại, trong các khu vực cùng Cấp 3 (yêu cầu về nơi tạm trú theo Phụ lục 01); bố trí nhân viên để phối hợp với y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc.

- Đăng ký số chuyến xe, số xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe gửi về Sở Giao thông vận tải để được xem xét trước khi hoạt động đối khu vực Cấp 1, Cấp 2 đi đến khu vực Cấp 3 và ngược lại, hoặc trong khu vực Cấp 3.

- Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở Cấp 3, Cấp 4).

- Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng, đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) và đón, trả khách tại các địa điểm theo quy định.

- Lập danh sách hành khách đi xe theo Phụ lục 02 của Quy định này (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có dịch ở Cấp 3, Cấp 4); giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai (bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình); sao gửi danh sách hành khách đi xe về

Sở Giao thông vận tải nơi đi, nơi đến; lưu trữ bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật.

- Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

2.6. Bến xe khách:

- Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.

- Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

- Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi dừng, đỗ phương tiện để hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng.

- Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Kế hoạch này.

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên phương tiện lưu thông trên tuyến để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ số lái xe khi ngừng hoạt động vận chuyển hành khách ở lại tại nơi lưu trú trên địa bàn.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Trao đổi, thỏa thuận với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia để thống nhất hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký số chuyến xe, số xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đối với Đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe khi hoạt động trên địa bàn Cấp 1, Cấp 2 đi đến khu vực Cấp 3 và ngược lại, hoặc trong các khu vực cùng Cấp 3.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp xử lý các thông tin về vận chuyển hành khách; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu giải quyết; chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình vận chuyển hành khách từ các địa phương khác đến/về tỉnh Ninh Thuận; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe có hoạt động vận chuyển trên tuyến đến các tỉnh/khu vực có nguy cơ cao (Cấp 3), hoặc theo đề nghị của Đơn vị kinh doanh vận tải.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý, xử lý các vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trên địa bàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đối với các phương tiện vận tải hành khách đi/về tỉnh Ninh Thuận.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ở lại tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thường xuyên đi/về từ địa bàn có nguy cơ cao (Cấp 3). Kiểm tra thường xuyên (03 ngày 1 lần) nơi nghỉ/lưu trú riêng cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của Đơn vị kinh doanh vận tải.

5. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức ký cam kết cho các Đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe, phụ xe, người đi cùng trên xe hoạt động vận tải ở khu vực Cấp 3, Cấp 4 (theo Phụ lục 03 và Phụ lục 04).

- Cung cấp cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải thông tin (họ tên, số điện thoại) của cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách theo dõi, giám sát phòng chống dịch tại cơ sở lưu trú tạm thời của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để liên hệ.

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch, không để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ra khỏi khu vực giám sát y tế (đối với cơ sở lưu trú tạm thời của của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe do Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí).

- Chỉ đạo Trạm Y tế hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải tại cơ sở lưu trú tạm thời của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để xử lý theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 01

YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ TẠM THỜI CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
(Kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Là nhà ở, phòng ở hoặc khu lưu trú tập trung (sau đây gọi là nơi lưu trú).

- Trước nơi lưu trú có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “NƠI LƯU TRÚ DÀNH RIÊNG CHO LÁI XE, NGƯỜI THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VỀ TỪ VÙNG DỊCH COVID-19”.

- Nơi lưu trú phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có vách ngăn cách với khu vực xung quanh, có lắp đặt camera để giám sát; đảm bảo diện tích trên 4m2/người; khuyến khích có nhiều nhà vệ sinh, nhà tắm cho một khu có nhiều người ở, nhưng tối thiểu một nhà vệ sinh, nhà tắm /nơi lưu trú có 10 người. (đối với hộ kinh doanh, chủ hộ bố trí phòng ở, nhà vệ sinh, phòng tắm riêng cho lái, phụ xe, người đi cùng trên xe).

+ Có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng.

+ Có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV2”(sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải lây nhiễm); thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải sinh hoạt).

+ Có dụng cụ để lái xe và người tham gia vận chuyển hàng hóa tự giặt đồ cá nhân và tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng hàng ngày (nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng ra khỏi nơi lưu trú)./.

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH ĐI XE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Họ và tên

CMND/Căn cước công dân

Số điện thoại

Địa chỉ nơi đi (Số nhà, đường/ tổ dân phố, xã/phường, quận, huyện, tỉnh, TP)

Địa chỉ nơi đến (Số nhà, đường/ tổ dân phố, xã/phường, quận, huyện, tỉnh, TP)

Tình trạng tiêm vắc xin

Xét nghiệm Sars Cov-2


(ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 202

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách,

Hôm nay, vào lúc…...giờ…… ngày…… tháng năm 202…, tại ……

Tôi tên là: ……………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………..………….…………..

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải (chủ xe):..............................................

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc :..........................................................

Sau khi được phổ biến các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận và Thông báo của Sở Giao thông vận tải về việc bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách, Tôi xin cam kết:

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động vận tải hành khách theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Tổ chức xét nghiệm cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe theo Quy định tạm thời này.

3. Khai báo với UBND cấp xã về lịch trình di chuyển của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi về lưu trú tại địa phương (họ và tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên lạc) khi hoạt động ở địa bàn Cấp 3, Cấp 4.

4. Thường xuyên theo dõi hoạt động của phương tiện và lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ”Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; bảo đảm thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và thường xuyên sát khuẩn.

- Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: Danh sách hành khách, hành trình; thời gian và các điểm dừng, đỗ trên hành trình; thời gian và địa điểm lưu trú/cư trú; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp xúc...; thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi đi/đến.

- Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm SARS- CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin phòng COVID-19, nhật ký hành trình vận chuyển và cung cấp các thông tin liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và nơi cư trú/lưu trú.

- Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và camera hành trình (nếu có). Trên hành trình không dừng nghỉ, đón/trả khách và không dừng để ăn uống dọc đường (mua thức ăn mang theo và ăn trên xe, không ăn tại hàng, quán) tại các vùng có dịch. Trong trường hợp cấp bách hoặc bất khả kháng phải dừng, đỗ tại vùng có dịch, lái xe phải chủ động báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi đến.

5. Khi ở khu vực Cấp 3 về đến Ninh Thuận, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải xét nghiệm theo quy định tại Quy định tạm thời này và đến Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi gần nhất để khai báo y tế để được theo dõi, giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Trong thời gian tự cách ly tại nhà hoặc tại Đơn vị kinh doanh vận tải, những người nói trên không đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm các quy định về phòng, chống dịch do lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe của đơn vị mình gây ra. Bản cam kết này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi UBND xã/phường để theo dõi, 01 bản lưu tại đơn vị để thực hiện./.

 

 

NGƯỜI KÝ CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 04

CAM KẾT HOẠT ĐỘNG KHU VỰC CẤP 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

(Hoạt động vận tải hành khách ở khu vực Cấp 3)

I. XE BIỂN KIỂM SOÁT:……..………………………...........................

1. Họ và tên lái xe:…………….……, SĐT:………………….…............

Địa chỉ:………… ……………………………………………….............

2. Họ và tên lái/phụ xe:………………, SĐT:………………….….........

Địa chỉ:………… ……………………………………………….............

II. HÀNH TRÌNH TUYẾN VẬN TẢI:

1. Tuyến vận chuyển: ........................................................................ ..

2. Hành trình di Chuyển: …...................................................................

3. Thời gian thực hiện hành trình:………………… ………..….…........

CAM KẾT

1. Trong suốt hành trình từ nơi xuất phát đến điểm cuối của hành trình và ngược lại không dừng, đỗ xe dọc đường;

2. Quá trình vận chuyển hành khách, người trên xe và phương tiện thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế.

3. Trong thời gian tự cách ly tại đơn vị kinh doanh vận tải, không đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác; thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị kinh doanh vận tải. Chúng tôi xin cam kết thực hiện nội dung trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm./.

 

 

Ninh Thuận, ngày .........tháng ........ năm 202..
LÁI XE, PHỤ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản cam kết này được lưu tại địa phương để xử lý đối với người và phương tiện vi phạm.