cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của tỉnh Ninh Thuận sửa đổi Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND

 • Số hiệu văn bản: 862/QĐ-UBND
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
 • Ngày ban hành: 21-12-2021
 • Ngày có hiệu lực: 21-12-2021
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-02-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 65 ngày ( 2 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 24-02-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 24-02-2022, Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của tỉnh Ninh Thuận sửa đổi Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND bị bãi bỏ, thay thế bởi Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của tỉnh Ninh Thuận sửa đổi nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND”. Xem thêm Lược đồ.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 663/QĐ-UBND NGÀY 24/10/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 16/12/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3189/TTr-SGTVT ngày 14/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Tiết b Điểm 2.2, Khoản 2 Mục III:

“Hoạt động tại các khu vực cùng cấp tương đương hoặc đến khu vực cấp thấp hơn, cho phép hoạt động không quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố (số chuyến/tháng) và giãn cách 50% chỗ trên phương tiện theo thiết kế (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

- Hành khách tham gia giao thông phải phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.3 Khoản 2 Mục III của Quy định này.

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.4 Khoản 2 Mục III của Quy định này.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3, Khoản 2 Mục III:

“Hành khách tham gia giao thông ở các khu vực có cấp độ dịch từ cấp 1 đến cấp 3 phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng “thẻ xanh” trên sổ Sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện), hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Đối với trẻ em đi theo người thân: từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin đủ 14 ngày trở lên, hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm; trẻ em dưới 12 tuổi được xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm”.

3. Sửa đổi, bổ sung Gạnh đầu dòng thứ 2 Điểm 2.4, Khoản 2 Mục III:

“- Khi hoạt động ở tất cả các khu vực có cấp độ dịch từ cấp 1 đến cấp 3 đều phải được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng “thẻ xanh” trên sổ Sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện)”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành. Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT, KTTH Nam

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh