cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 Xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15445/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 11-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 11-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15445/BTC-TCHQ
V/v Xử lý vướng mắc điều 36, điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013, Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 36 và Điều 46 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

1.1. Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính và cơ sở sản xuất trên cùng một tỉnh, thành phố thì làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan theo hướng dẫn của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

1.2. Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có cơ sở sản xuất tại một tỉnh, thành phố khác thì doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính thì việc kiểm tra thực tế nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện tại địa điểm kiểm tra hàng hóa ở cửa khẩu nhập hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

1.3 Việc giao Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 46:

2.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án đầu tư miễn thuế: Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan Hải Phòng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP.HCM được thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư miễn thuế trên địa bàn TP. Hải Phòng, TP.HCM do Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế. Để tránh chồng chéo trong việc làm thủ tục hải quan của các dự án đầu tư miễn thuế tại TP. Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP.HCM quy định rõ địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công và Chi cục Hải quan Khu chế xuất-Khu công nghiệp thuộc Cục Hải quan Hải Phòng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư và các Chi cục Hải quan quản lý KCX-KCN thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án đầu tư không được miễn thuế: căn cứ quy định tại khoản b điểm 2 Điều 46 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và đặc thù của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu tư không được miễn thuế được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi xây dựng dự án đầu tư hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu, cảng đích nơi lưu giữ hàng hóa nhập khẩu hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

2.3. Đối với các lô hàng đầu tư nhập khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thuộc diễn phải kiểm tra thực tế: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất gửi Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời/.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn