cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11956/TB-TCHQ ngày 02/10/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Giấy chưa tráng phủ, đã in hoa văn vân gỗ một mặt, thường dùng trong sản xuất gỗ công nghiệp, dạng cuộn, chiều rộng 1,27m, định lượng 30g/m2, mới 100% (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11956/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 02-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 02-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11956/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1258/TB-PTPL ngày 22/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy chưa tráng phủ, đã in hoa văn vân gỗ một mặt, thường dùng trong sản xuất gỗ công nghiệp, dạng cuộn, chiều rộng 1,27m, định lượng 30g/m2, mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên An; Địa chỉ: 35 Nhị Thanh, Tam Thanh, Lạng Sơn; Mã số thuế: 4900766669.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010667193/A11 ngày 20/8/2014 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đề can có nền bằng giấy, thường dùng để tạo hình vân gỗ cho bề mặt gỗ ép, thanh nhôm...

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Giấy chưa tráng phủ, đã in hoa văn vân gỗ một mặt, thường dùng trong sản xuất gỗ công nghiệp, dạng cuộn, chiều rộng 1,27m, định lượng 30g/m2.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đề can có nền bằng giấy, thường dùng để tạo hình vân gỗ cho bề mặt gỗ ép, thanh nhôm...

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 49.08 “Đề can các loại (decalcomanias)”, mã số 4908.90.00 "- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái