cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10951/TB-TCHQ ngày 08/09/2014 Kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyuretan dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn CK-R-R 15307 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10951/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 08-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10951/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1759/TB-PTPLHCM ngày 31/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyuretan dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn CK-R-R 15307 (Mục 8).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Chokwang Vina; Địa chỉ: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; Mã số thuế: 3700820684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10003275451/A12 ngày 09/6/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly (methyl methacrylate), dạng phân tán trong dung môi hữu cơ, hàm lượng rắn » 60%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: CK-R-R 15307.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly (methyl methacrylate), dạng phân tán trong dung môi hữu cơ, hàm lượng rắn » 60%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Chokwang Paint Ltd- Hàn Quốc.

thuộc nhóm 39.06 “Polyme acrylic dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3906.10 “- Poly (metyl methacrylat)”, mã số 3906.10.10 “- - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Q1 ngoài KCN (Cục Hải quan Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái