cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền lương
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2013/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 08-08-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần