cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tên công ty: [TÊN CÔNG TY]

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG này đã được lập vào ngày __________ tại _____ bởi và giữa các bên sau đây:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

 • Tên công ty: _______________________________________________
 • Người đại diện: ____________________________________________
 • Quốc tịch: ________________________________________________
 • Chức vụ: _________________________________________________
 • Điên thoại: ________________________________________________
 • Địa chỉ: __________________________________________________

NGƯỜI LAO ĐỘNG:

 • Anh: ____________________________________________________
 • Quốc tịch: ________________________________________________
 • Sinh ngày___________ tại: __________________________________
 • Nghề nghiệp: _____________________________________________
 • Địa chỉ thường trú: _________________________________________
 • Số CMND: __________ cấp ngày: __________ tại: _______________
 •  Số sổ lao động (nếu có): _____________________________________

Các bên thỏa thuận như sau:

 • Điều 1: Thời hạn và công việc

  1.1.  Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn, từ ngày: ____________ đến: ____________

  1.2.  Thời gian thử việc: Từ ngày: từ ngày: ____________ đến: ____________

  1.3.  Địa điểm làm việc: ___________________________________________

  1.4.  Chức vụ: ___________________________________________________

 • Điều 2: Chế độ làm việc

  2.1.  Thời giờ làm việc: 8 giờ / ngày, từ 8:30 – 17:30 (và có 01 giờ nghỉ từ 12:00 đến 13:00, không tính vào giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần.)

 • Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của Người lao động

  3.1.  Quyền lợi

  3.1.1.  Phương tiện đi lại, làm việc: Tự túc

  3.1.2.  Mức lương chính hoặc tiền công: VND _________/tháng (lương gộp)

  3.1.3.  Mức lương thử việc: 100% mức lương chính (lương gộp)

  3.1.4.  Hình thức trả lương: Chuyển khoản

  3.1.5.  Phụ cấp gồm:

  (a)  Ăn Trưa;

  (b)  Trợ cấp điện thoại;

  (c)  Đồng phục;

  3.1.6.  Được trả lương vào: 2 ngày trước ngày cuối cùng của tháng

  3.1.7.  Tiền thưởng: Theo chính sách Công ty

  3.1.8.  Chế độ nghỉ ngơi ( nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…)

  3.1.9.  Theo chính sách Công ty và luật lao động (____ ngày phép một năm)

  3.1.10.  Trợ cấp thôi việc, mất việc: theo luật lao động và luật BHXH Việt Nam

  3.2.  Nghĩa vụ:

  3.2.1.  Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  3.2.2.  Chấp hành lệnh điều hành kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

 • Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  4.1.  Nghĩa vụ:

  4.1.1.  Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao đồng

  4.1.2.  Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  4.2.  Quyền hạn:

  4.2.1.  Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

 • Điều 5: Điều khoản thi hành

  5.1.  Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

  5.2.  Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày __________. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.