cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 2263/2016/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 10-11-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu