cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 34/2012/HC-PT
  • Ngày tuyên án: 27-04-2012
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu