cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về đầu tư
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 159/2006/KDTM
  • Ngày tuyên án: 24-04-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu