cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về đầu tư
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 159/2006/KDTM
  • Ngày tuyên án: 24-04-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý