cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về đầu tư
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Số hiệu: 159/2006/KDTM
 • Ngày tuyên án: 24-04-2006
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Cơ sở pháp lý

15/2015/KDTM-ST: Tranh chấp về đầu tư Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2510
 • 73

Tranh chấp về đầu tư

15-04-2015
TAND cấp huyện

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 24 tháng 3 năm 2014 và các lời khai tiếp theo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Đoàn và bà Bùi Thị Mỹ Tiên trình bày: NĐ_Công ty cổ phần đầu tư Minh Phát, trước đây là NĐ_Công ty CP tư vấn đầu tư Nam An (sau đây gọi là NĐ_Công ty Minh Phát) được Ủy ban nhân dân thành phố và Ban quản lý khu Nam giao cho Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng khu Công viên khoa học trung tâm – Đô thị mới Nam thành phố tại lô số 09. Do chậm thực hiện xúc tiến dự án đầu tư trình duyệt nên ngày 02/5/2001, Ban Quản lý khu Nam có công văn số: 182/CV- BQL thông báo về việc thu hồi dự án để giao cho các chủ đầu tư khác có khả năng thực hiện, trong đó BĐ_Công ty cổ phần đất Phúc Minh (sau đây gọi là BĐ_Công ty Phúc Minh) được giao đầu tư một phần tại lô số 09 có diện tích 48,546 ha.


30/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1160
 • 21

Tranh chấp về đầu tư

28-01-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

15/2015/KDTM - ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1141
 • 25

Tranh chấp về đầu tư

15-04-2015
TAND cấp huyện

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 24 tháng 3 năm 2014 và các lời khai tiếp theo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Đoàn và bà Bùi Thị Mỹ Tiên trình bày: NĐ_Công ty cổ phần đầu tư Hà Quang, trước đây là Công ty Đầu tư và Phát triển Đô Thị (sau đây gọi là NĐ_Công ty Hà Quang) được Ủy ban nhân dân thành phố và Ban quản lý khu Nam giao cho Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng khu Công viên khoa học trung tâm – Đô thị mới Nam thành phố tại lô số 09. Do chậm thực hiện xúc tiến dự án đầu tư trình duyệt nên ngày 02/5/2001, Ban Quản lý khu Nam có công văn số: 182/CV- BQL thông báo về việc thu hồi dự án để giao cho các chủ đầu tư khác có khả năng thực hiện, trong đó BĐ_Công ty cổ phần đất Dung Loan (sau đây gọi là BĐ_Công ty Dung Loan) được giao đầu tư một phần tại lô số 09 có diện tích 48,546 ha.