TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

điểm e khoản 1 Điều 29, điểm b khoản 1 Điều 33, các điểm a, c khoản 1 Điều 35, khoản 4 Điều 56, khoản 1 Điều 131, Điều 159, khoản 2 Điều 199, khoản 1 Điều 245

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 426, khoản 2 Điều 495, điểm a khoản 1 Điều 498, Điều 581

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

4. Luật Thương mại 2005

Điều 300, Điều 301, Điều 306, Điều 319

5. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

6. Luật Nhà ở năm 2005

điểm b khoản 3 điều 93