cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hợp đồng này được lập và ký ngày [ ] giữa các bên như sau:

I.  BÊN A

 • Bà:   [ ]
 • Ngày tháng năm sinh:  [ ]
 • Số CMND:   [ ]
 • Địa chỉ thường trú:   [ ]
 • Điện thoại:   [ ]

II.  BÊN B

Bà:   [ ]

 • Ngày tháng năm sinh:   [ ]
 • Chứng minh nhân dân: [ ]

Ông:   [ ]

 • Ngày tháng năm sinh:   [ ]
 • Chứng minh nhân dân: [ ]
 • Hộ khẩu thường trú:   [ ]
 • Điện thoại:   [ ]

Các bên theo đây thống nhất thỏa thuận đồng ý ký Hợp đồng này theo các điều kiện và điều khoản như sau: 

 • ĐIỀU 1. Địa Điểm Cho Thuê

  1.1.  Bên B theo đây đồng ý cho thuê và Bên A cũng đồng ý thuê Căn nhà tọa lạc tại địa chỉ số [ ] (“Căn Nhà”)

  1.2.  Tổng diện tích cho thuê: Diện tích của Căn nhà như nêu tại Điều 1.1 là [ ] m2 ([ ] mét vuông).

 • ĐIỀU 2. Thời Hạn Của Hợp Đồng Thuê

  Thời hạn của Hợp đồng là [ ] kể từ ngày [ ] đến ngày [ ].

 • ĐIỀU 3. Tiền Thuê

  3.1.  Tiền thuê của Căn nhà là [ ] đồng/tháng ([ ] một tháng), bao gồm tiền thuê cho toàn bộ Căn nhà và Bên A sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào phát sinh thêm (“Tiền Thuê”).

  3.2.  Tiền Thuê được giữ cố định trong suốt thời hạn của Hợp đồng. 

 • ĐIỀU 4. Phí Tiện Ích

  Chi phí điện thoại, điện, nước, internet : Bên A sẽ thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dựa trên số liệu thực tế Bên A đã sử dụng. 

 • ĐIỀU 5. Phương Thức Thanh Toán

  5.1.  Tiền Thuê theo quy định của Hợp đồng này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt là Việt Nam Đồng.

  5.2.  Tiền Thuê được thanh toán hàng tháng, nhưng không muộn hơn ngày 15 của mỗi tháng. 

 • ĐIỀU 6. Trách Nhiệm Của Các Bên

  6.1.  Trách nhiệm của Bên A:

  Theo quy định của Hợp đồng này, Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

  6.1.1.  Nhận bàn giao và sử dụng Căn nhà vào mục đích làm trụ sở Công ty như quy định tại Điều 1.3 của Hợp đồng này;

  6.1.2.  Bên A sẽ đặt cọc cho Bên B [ ] tháng Tiền Thuê trong vòng [ ] ngày kể từ ngày Hợp Đồng này được ký.

  6.1.3.  Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về trật tự công cộng và các quy định về vệ sinh môi trường;

  6.1.4.  Thanh toán Tiền Thuê đầy đủ và đúng hạn theo thời hạn nêu trên;

  6.1.5.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

  6.2.  Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

  6.2.1.  Bàn giao Căn nhà cho Bên A đúng với thỏa thuận trong Hợp đồng này;

  6.2.2.  Chịu trách nhiệm duy trì việc sử dụng an toàn và hợp pháp của Bên A đối với Địa Điểm Thuê phù hợp với quy định của Hợp đồng này và pháp luật có liên quan tại Việt Nam;

  6.2.3.  Nhận Tiền Thuê đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hợp Đồng này;

  6.2.4.  Nhận lại Căn nhà khi kết thúc thời hạn của Hợp Đồng này;

  6.2.5.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • ĐIỀU 7. Cam Kết

  Các bên cam kết:

  7.1.  Bên A cam kết rằng, Hợp đồng thuê nhà này không vi phạm:

  7.1.1.  Bất kỳ quy định nào của pháp luật hiện hành mà nó là đối tượng điều chỉnh;

  7.1.2.  Quy định về thành lập và/hoặc hoạt động của Bên A.

  7.2.  Bên B cam kết rằng, mình có đầy đủ quyền cho thuê Căn nhà phù hợp với pháp luật liên quan tại Việt Nam. 

 • ĐIỀU 8. Chấm Dứt Hợp Đồng

  Hợp đồng chấm dứt khi:

  8.1.  Kết thúc thời hạn như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;

  8.2.  Hai Bên đồng ý kết thúc Hợp Đồng trước thời hạn;

  8.3.  Trong trường hợp Bên A mong muốn chấm dứt Hợp đồng thuê nhà này trước thời hạn, Bên A phải thông báo cho Bên B biết trước [ ] ngày, tính từ ngày dự định chấm dứt Hợp đồng.

 • ĐIỀU 9. Luật Điều Chỉnh

  Các bên thỏa thuận rằng Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. 

 • ĐIỀU 10. Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

  10.1.  Tất cả tranh chấp, sự tranh cãi hoặc sự không thống nhất phát sinh từ Hợp đồng này, trước tiên, cần được giải quyết thông qua đàm phán, hòa giải giữa các bên. Trong trường hợp các bên không thể đạt được thỏa thuận hòa giải, các tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại [ ]. Quyết định của Tòa án này sẽ có giá trị sau cùng và ràng buộc đối với các bên.

  10.2.  Hợp đồng này được lập thành [ ] bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ [ ] bản để thực hiện.

  10.3.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.