cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)