cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 32 32081090 Loại khác
2 Phần VI Chương 32 32082090 Loại khác
3 Phần VI Chương 32 32089090 Loại khác
4 Phần VII Chương 39 39091010 Hợp chất dùng để đúc
5 Phần VII Chương 39 39092090 Loại khác
6 Phần VII Chương 39 39093100 Poly(metylen phenyl isocyanat) (MDI thô, polymeric MDI)